นายจรัส ชุมปาน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง

    2018-06-06 10:09:50
    5 มิถุนายน 61 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ อบจ. เป็นหน่วยงานหลักในการริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการ มีชุดปฏิบัติการของตนเอง โดยเน้นชุดปฏิบัติการระดับ ALS และระบบช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ณ จุดเกิดเหตุ (Stay and Play) และดำเนินการให้ชุดปฏิบัติการในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับครัวเรือน และชุมชน รวมถึงมีความจำเป็นต้องพัฒนากำลังคน สถาบันการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอ เพื่อการพัฒนาชุดปฏิบัติการให้ได้ ทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยในปัจจุบันมีการขยายประเภทและจำนวนบุคลากรพื่อให้สามารถรองรับการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล และการดูแลระหว่างสถานพยาบาลในระบบส่งต่อ ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (EMR) เป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และจากผลงานของ อบจ.สงขลา ในปีที่ผ่านมา สามารถยกระดับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น เพิ่มขึ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และยกระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support Unit : BLS) เพิ่มขึ้น 6 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.61 ต่อปี