ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    2020-10-06 14:36:16
    นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง