ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจ และป้องปราม รถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด

    2018-06-07 15:37:04
    6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำกำลังเจ้าหน้าที่ทางหลวง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และป้องปราม รถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ที่ใช้เส้นทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณ ถนนสายบ้านบ่อป่า – บ้านบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข 1-0077 กม.ที่ 13+500 และในปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา สถานีตำรวจภูธรม่วงงาม และ สถานีตำรวจภูธรปากรอ ร่วมอำนวยความสะดวก และดำเนินการตรวจวัด ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกในครั้งนี้ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังได้วางเป้าหมายในการลงพื้นที่ตรวจ และป้องปราม รถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ให้ได้อย่างน้อย 10 ครั้ง/เดือน และจะเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ให้มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัญหาถนนชำรุดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องใช้ถนนสัญจรไปมาในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก ในการซ่อมบำรุงทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ การลงพื้นที่ตรวจ และป้องปราม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ลดปริมาณผู้กระทำผิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน ทำให้ถนนมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง ช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี