นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด S ๑๑

    2018-06-07 15:39:14
    6 มิถุนายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด S ๑๑ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นโครงการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชาบฝั่งระบบหาด ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ในการหาแนวทางหรือมาตรการ ในแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด ตั้งแต่พื้นที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงพื้นที่สะกอม อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา จึงถือเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของประชาชนในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระบบหาดให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่งของทั้ง 2 จังหวัดอย่างยั่งยืน