รายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันที่ 2 พ.ย.63

    2020-11-04 08:55:35
    รายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันที่ 2 พ.ย.63 ซึ่งเป็นวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ราย และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 89 ราย