การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

    2020-11-04 14:07:45
    3 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่จัดเป็นสถานที่การเลือกตั้งท้องถิ่นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยอ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับสมัครในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเพิ่มทั้งหมดจำนวน 5 ราย ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 3 ราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว (เบอร์ 5) นายวชิรวิทย์ ภัสระ (เบอร์ 6) โดย อ้างอิงจากข้อมูลเดิมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 93 ราย มาสมัครเพิ่มในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อีกจำนวน 5 ราย รวมมีผู้มาสมัครทั้งหมด จำนวน 98 ราย บรรยายกาศภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน ทาง อบจ.สงขลา จึงได้มีมาตรการการป้องกันโรคโค วิด -19 โดยการให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้อุณหภูมิร่างกาย และยังคงมีการหาเสียในรูปแบบ new normal อีกทั้งมี นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศูนย์ ร่วมสังเกตการณ์ ดูความเรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563