การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

    2020-11-06 18:24:36
    6 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดเป็นสถานที่การเลือกตั้งท้องถิ่นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยอ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกำหนดระหว่างในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 บัดนี้การเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เสร็จลุล่วงครบตามกำหนดเวลาที่ทางสำนักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้กำหนดไว้แล้วได้ข้อสรุปดังนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ (หมายเลข 1) พ.อ.(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล (หมายเลข 2) นายไพเจน มากสุวรรณ์ (หมายเลข 3) นางภัทราวรรณ ขำตรี (หมายเลย 4) นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว (หมายเลข 5) นายวชิรวิทย์ ภัสระ (หมายเลข 6) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 102 ราย รวมผู้มาสมัครทั้งหมดจำนวน 108 ราย ซึ่งภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อยู่ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา จึงได้มีมาตรการการป้องกันโรคโค วิด -19 การให้สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ตรวจวัดไข้อุณหภูมิร่างกาย โดยมี นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายกิจนันท์ เพชรชุม กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศูนย์ ได้ดูแลความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562