ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสงขลา

    2020-11-24 15:47:23
    24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 3 สำนักงานองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นางอังสุมาลย์ ณ พัทลุง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสงขลา ในโอกาสเข้าเรียนเชิญผู้บริหารของ อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา กับ ลูกค้า อปท. และโรงพยาบาล ปีบัญชี 2563 ให้แก่ หัวหน้าส่วนงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ. สงขลา