ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2020-11-25 15:58:53
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้รับการประสานจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 มาให้คำแนะนำพร้อมลงสำรวจพื้นที่โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565