ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อบจ.สงขลา

    2020-12-03 14:13:52
    วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อบจ.สงขลา บรรยายให้ความรู้โดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ปรึกษาคณะกรรมการสิ่งเเเวดล้อม มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา