กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรม "การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"

    2020-12-09 15:54:08
    วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรม "การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยมีนายประพันธู์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา