พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดอบรมการใช้งานระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-12-14 18:33:56
    วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวจิตติมา เรี่ยวธรรมรัฐ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดอบรมการใช้งานระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การอบรมฯ มี 2 รุ่นๆ ที่ 1 จำนวน 60 คน เวลา 08.30-12.00 น. และรุ่นที่ 2 จำนวน 58 คน เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 และ 105 สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งฯ ในระดับอำเภอ และการส่งสรุปรายงานผลคะแนนฯ มายังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ลดปัญหาการผิดพลาดในขั้นตอนการรายงานผลคะแนนฯ ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563