ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2563

    2020-12-16 08:49:03
    วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา