ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ กกต.อบจ.สข. ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการรายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-12-16 13:58:50
    วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม ประธาน กกต.อบจ.สข. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะ ผอ.กต.อบจ.สข พร้อมด้วยคณะ กกต.อบจ.สข. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการรายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา