ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมเตรียมมาตรการการป้องกัน ควบคุมดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    2020-12-22 20:07:53
    22 ธันวาคม 2563 (13.00 ) นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมเตรียมมาตรการการป้องกัน ควบคุมดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยข้าราชการ ผอ.กองฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ และเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางไปบริเวณ ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งตรวจห้าเชื้อ COVID-19 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยสอดส่อง ฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้ผู้เดิน ทางจาก จ.สมุทรสาคร กักตัวอยู่ในบ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 4. รณรงค์ให้ประชาชน รักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาด 5. ให้ทุกอำเภอ พร้อมด้วยจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำการประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าเข้มงวดมาตรการในการคัดกรอง ผู้เข้าใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และให้มีการเช็คอิน ผ่านแอพ "ไทยชนะ" ทุกครั้ง