ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

    2020-12-24 16:16:29
    24 ธันวาคม 2563 (09.30 ) นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คุณนาถลดา จิตสุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา คุณฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ด้วยจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในกรพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในภูมิภาค (จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลดังกล่าวฯ ซึ่ง อบจ.สงขลาได้รับรางวัลนี้มาแล้ว ในปี 2562 และ ปี 2563