ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    2021-01-20 09:44:06
    วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา