ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงหารือเพื่อพิจารณาโครงการที่ อบจ.สงขลา ส่งเข้ารับการประเมินรางวัลๆ ในปี พ.ศ.2564

    2021-01-27 08:33:00
    วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงหารือเพื่อพิจารณาโครงการที่ อบจ.สงขลา ส่งเข้ารับการประเมินรางวัลๆ ในปี พ.ศ.2564 รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (GG) มี 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี (กองการศึกษาฯ) 2.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน (กองส่งเสริมฯ) 3.โครงการสะพานคูเต่า (สำนักการช่าง) และรางวัลเลิศรัฐ (กพร.) มี 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน (กองส่งเสริมฯ) 2.โครงการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (กองส่งเสริมฯ) ภายในที่ประชุมมี นางริรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผอ.กอง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ในการคัดเลือกโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 และการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ในแต่ละปีนั้น โครงการจะต้องเป็นไปในแนวทางตามหลักเกณฑ์ และเป็นผลงานที่โดดเด่นที่ไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการมาก่อน หรือเป็นผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ผลงานที่มีอยู่จริง จนเกิดเป็นนวัตกรรมต่อเนื่อง และเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม