ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการงดหรือลดค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม

    2021-02-04 15:45:13
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการงดหรือลดค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม เพื่อพิจารณางดหรือลดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) และพิจารณากำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับในกรณีผู้ประกอบการโรงแรมกระทำผิดตาม ข้อ 12 และ ข้อ 13 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา