ปลัดอบจ. รักษาราชการแทน นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการสานเสวนาส่งเสริม การมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ"

    2021-02-17 14:29:20
    วันที่ 16 กุมภาพันํธ์ 2564 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการสานเสวนาส่งเสริม การมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ" ซึ่งจัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนฯ