ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหาส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษหัวข้อ "โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยุคไทยแลนด์ 4.0"

    2021-03-29 09:14:24
    วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหาส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษหัวข้อ "โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้กับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา