รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ

    2021-03-29 14:16:29
    29 มีนาคม 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา