รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

    2021-03-30 15:23:27
    30 มีนาคม 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์