ปลัดอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองไฟฟ้า ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ - บ้านมหาการ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2021-04-26 16:00:16
    วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองไฟฟ้า ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ - บ้านมหาการ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน