นายกอบจ.สงขลา ได้เข้ามอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

    2021-04-26 16:03:30
    26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงนายจตุพร เขียวเจริญ และนายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอสิงหนคร ได้เข้ามอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อันได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา