รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

    2021-04-27 09:34:17
    วันที่ 26 เมษายน 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเขตอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อันได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ ได้แก่ 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ