ปลัดอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ - บ้านหนองขวน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

    2021-04-29 11:53:58
    วันที่ 28 เมษายน 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ - บ้านหนองขวน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน