รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยปลัดอบจ.สงขลา เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมรับการประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น Zoom

    2021-05-03 10:30:03
    วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมรับการประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น Zoom ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา