20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

    2018-06-20 15:43:19
    การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4.....ภาพ/ข่าว กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา