อบจ.สงขลา ร่วมงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม

    2018-06-22 09:29:23
    20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ 4 ภาคี คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้แทนนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 คน จาก 8 จังหวัดภาคใต้ หวังขยายผลเครือข่ายองค์กรธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น เน้นต่อต้านทุจริต สรรสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติถึงหน้าที่และอำนาจหลักของผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้ คือ การขจัดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน พร้อมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เป็นที่ปรากฏ มุ่งสร้างบรรทัดฐานการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ซึ่งครั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมมือกับอีก 4 หน่วยงานได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยเน้นการต่อต้านการทุจริตนบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปขยายผลได้ต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา ตรัง และนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมด้วยกัน 2 วัน ทั้งการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นไทย ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้แทนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินหวังให้ทุก ๆ ภาคส่วนได้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์การให้ธำรงไว้ซึ่งความสุจริตเที่ยงธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสานต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อสร้างสังคมธรรมาภิบาลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะเป็นกลไกปกป้องคุ้มครองความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน