นายก อบจ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

    2018-06-22 15:03:34
    22 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 โดยสำนักงาน ป.ป.ส.กระ ทรวงยุติธรรมร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ในการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อให่เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำตัญของบุคคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภมคประชาชน ตลอดจนเยาวชนและศิลปิน ที่มีจิตอาสา สละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต ดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง.ทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภทจำนวน 193 ราย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นับแต่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้ายยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยสเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา ในปี 2561 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง แลพปลายทาง รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงายเพืาอนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยี่งยืน โดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดลดลง นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แม้จะไม่มีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดก็ตาม แต่อบจ.ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน หรือชุมชนต่างๆที่เราจัดให้มีการสัมมนาอบรมเข้าค่าย ก็จะชี้ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด และทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปพูดในที่สาธารณะ ก็จะชี้ให้เห็นถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติดด้วย ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด อบจ.เองก็คิดว่าถ้าจะอาศัยแต่การปราบปรามอย่างเดียว ก็คงไม่สำเร็จ ถ้าเรายังไม่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และทำให้ชุมชนทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ที่กำลังรุกคืบเข้ามาในหมู่บ้าน ในชุมชนอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีบทบาทอย่างมาก ในการที่จะมาทำในเรื่องเหล่านี้ และคาดว่าจะสามารถที่จะยับยั้งในการระบาด ของยาเสพติดได้ในระยะยาว