นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอสะบ้าย้อย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ส.อบจ. เขต 2 อ.สะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิม

    2021-05-19 08:59:14
    18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายสุรกิจ กาญจะ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปิยะ อุ่นแดง ส.อบจ. เขต 2 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิมที่ก่อสร้างมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน และการขยายสะพาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่1 )โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านวังโอ๊ะ ต.จะแหน บ้านบาโหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ 2)โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายคล้องลูกเสือ เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยได้รับทราบความคืบหน้าและปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ได้กำชับให้เร่งดำเนินการตามระยะเวลาของสัญญาโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสะพานทั้งสองแห่งอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ