ปลัดอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง สข.ถ.1-0006

    2021-05-27 14:35:55
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง สข.ถ.1-0006 สายบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง-บ้านวังเขียด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน