ปลัดอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินผลลัพธ์ และการยกระดับการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2021-05-27 14:37:21
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินผลลัพธ์ และการยกระดับการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โดยการประชุม Focus Group ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา