รองปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา และกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาออกแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564

    2021-05-28 10:46:30
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาออกแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) และพิจารณาราคากลาง ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดประชุมในรูปแบบVideo Conference ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคลากรภายนอกที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ภาพ/ข่าว กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา