รองปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564

    2021-05-28 10:51:46
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างขอบเขต ของงาน (Terms of Reference: TOR) ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดประชุมในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคลากรภายนอกที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ภาพ/ข่าว กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา