รองนายกอบจ.สงขลา ในฐานะประธานสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 7

    2021-05-28 10:56:29
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุรกิจ กาญจนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 7 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา