อบจ.ร่วมสนับสนุนภารกิจ ํ"รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่" สู้ภัยโควิด อีกหนึ่งนโยบาย ด้านบริการสาธารณะของ อบจ.สงขลา

    2021-05-31 11:28:03
    29 พฤษภาคม 2564 พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม "รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่" ซึ่งจัดโดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองทัพภาคที่ 4 โดยกองพลพัฒนาที่ 4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 12 สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการจัดกิจกรรม "รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่" โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมพร ใช้บางยาง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 นายอำเภอหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 12 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาเทศบาลร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม "รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่" และร่วมปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการล้างเมืองหาดใหญ่ จำนวน 14 ทีม ณ บริเวณหน้าลานจตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 12 สงขลาและอำเภอหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ" ภายใต้โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น.ของทุกวันตามถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางเท้า ครอบคลุมทั้ง 4 เขตของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนถึงการงดทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในเรื่องของความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และยังสร้างคาามเขื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ภายใต้กิจกรรม "รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่" ซึ่งหาดใหญ่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงพร้อมที่จะให้การสรับสนุน และร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน