นายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

    2021-06-01 09:27:32
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1)ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2)รับฟังรายงานการตรวจคัดกรอง จุดข้ามด่านพรมแดน 3)การติดตามสถานการณ์และการควบคุมเชื่อโควิด -19 ในเรือนจำจังหวัดสงขลา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ รวมถึงเพื่อการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการปัองกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา