นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา และที่ปรึกษานายกฯ ประชุมร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

    2021-06-04 15:39:40
    วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกฯ ประชุมร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมีนางพรเอื้อ เชื้อแหลม เป็นนายกสมาคมฯ และชมรมหญิงไทยใจงาม โดยมีนางสาวสุภาพร กำเนิดผล เป็นประธานชมรมฯ ร่วมปรึกษาหารือ แนวทางช่วยเหลือสตรี ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งการช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญแกนนำกลุ่มสตรีจาก อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และอำเภอสิงหนคร มาพูดคุย นำเสนอปัญหาให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอีกนโยบายหนึ่งของ อบจ.สงขลา ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม