นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา และผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสงขลา

    2021-06-08 09:50:10
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสงขลา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา