นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 31/2564

    2021-06-08 10:55:18
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 31/2564 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา