นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา และผู้อำนวยการกองผังเมือง ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2564

    2021-06-08 10:59:54
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา