นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสงขลา ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2564

    2021-06-08 16:21:57
    วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสงขลา ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2564 ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือนมิถุนายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ รณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึก ให้ประชาชนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาขยะทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ บนเกาะหนู เกาะแมว เพื่อลดปริมาณขยะ และร่วมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลได้แก่ เต่าตนุ จำนวน10 ตัว และปูจำนวน 5 ล้านตัว เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย #ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน