ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาโจทย์วิจัยทางวิชาการ

    2018-06-26 13:43:36
    26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาโจทย์วิจัยทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่