นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน. และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา

    2021-06-17 16:14:53
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน. และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาระบบการสนับสนุน การดูแลช่วยเหลือ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลาแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น