รองนายก อบจ.สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ​ด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง และสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ท่าแพขนานยนต์

    2021-06-21 15:01:07
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ​ด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง และสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ท่าแพขนานยนต์