รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 34 / 2564

    2021-06-21 15:02:25
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 34 / 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขา