อบจ.สงขลา เปิดประชุมเตรียมความพร้อมเร่งทุกฝ่าย ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่

    2021-06-21 16:03:15
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 08.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (4.1) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี นายก อบจ.สงขลา เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ย้ำห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน