รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ครั้งที่ 3/2564

    2021-06-30 18:45:13
    วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา